לעמוד צור קשר לעמוד פרופיל המשרד לעמוד ראשי


כל החדשות

נתב"ג 2000 – פיצויים בגין ירידת ערך נכסי נדל"ן

: תאריך הוספה 2010-08-17

נתב"ג 2000 – פיצויים בגין ירידת ערך נכסי נדל"ן


היום ניתן ע"י ביהמ"ש המחוזי בת"א פסק דינה של כב' הש' דר' מיכל אגמון גונן בערעור מנהלי 318/07 ואח' טויטו אליהו ואח' נ' רשות שדות התעופה ואח', במסגרתו קיבל בית המשפט חלק נכבד מהערעורים שהוגשו על החלטת ועדת הערר מחוז מרכז, אשר דחתה ו/או הפחיתה באופן משמעותי את מרביתן של תביעות הפיצויים שהוגשו עפ"י סעיף 197 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה 1965 (להלן:"החוק"), בגין אישורה של תמ"א 2/4 הקרויה "תכנית נתב"ג 2000".
המדובר בתביעות בהיקף נרחב ביותר של כחמישה מיליארד ₪, שהוגש ע"י היישובים הסמוכים לנמל התעופה בגין פגיעה בערך נכסיהם לאור מטרדי רעש, זיהום , צפיפות וכיוצ"ב.
ועדת הערר כאמור דחתה את עיקר העררים,בטענות שונות.
כמו כן, ועדת הערר קבעה כי ההתפתחות באיכות המטוסים מובילה להקטנת המטרדים ויש להפחית זאת מהפגיעה.
בית המשפט המחוזי בפסק דין נרחב ניתח את הסוגיות תוך השוואה של פיצוי עפ"י סע' 197 לחוק, לדיני הנזיקין ככלל ועוולות המטרד בפרט, והגיע לכלל מסקנה על בסיס פסיקת בית המשפט העליון לפיה, יש למנות שמאי ומומחים סביבתיים שייבחנו באופן ספציפי כל פגיעה לרבות פגיעות רעש (על אף הקביעה כביכול שהרעש הצפוי אינו עולה על המותר על פי חוק), בית המשפט קבע כי במצב התכנוני הקודם, יועד השדה לקיבולת של ארבעה מיליון נוסעים בשנה לעומת 16 נוסעים לאחר התכנית הפוגעת, אף הנשיאה בעלות מיגון אקוסטי הוטלה על הרשות.
בית המשפט דחה את הקביעה העקרונית של ועדת הערר בדבר סבירות הפגיעה של חמישה אחוזים כאמור ופסק כי יש לבחון כל מקרה ומקרה לגופו על פי הוראות סעיף 200 לחוק והפסיקה תוך שקבע כי העובדה שהתכנית תורמת לסביבה אינה מהווה שיקול שלא לפצות בגינה את הנפגע מכוח סעיף זה.
לסיכום, בית המשפט קבע כי: "אין סיבה שתכנית שיועדה לטובת הכלל תוטל על חשבון חלק קטן מהציבור ועל קופת הציבור לשאת בעלות".
בית המשפט חרג מהמגמה והכריע על בסיס הוראות החוק המפורשות והפסיקה הקיימת ובצדק, לפיה ככל שהרשויות חפצות בתכניות נרחבות שמשפיעות על הפרט אין הדבר צריך לבוא על חשבון הפרט, אחרת בהעדר חובת הפיצוי לא יהווה שיקול הפגיעה והפיצוי כשיקול שיילקח בחשבון בזמן התכנון.
סביר להניח כי עלויות ניהול ההליכים מקשות במאוד על האזרח הקטן להגיע לפיצוי מאחר והדרך "לשם" עוד ארוכה וסבוכה.

העצה שלי: לברור בקפידה את בעלי המקצוע שילוו אתכם "במסע" הארוך הזה.